Aktualności

Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku

Dzierzgowo, 27.03.2020 r.Sprawozdanie  Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku

 
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), oraz  Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Wójt Gminy Dzierzgowo przedkłada Radzie Gminy Dzierzgowo sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
           Roczny programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Nr 187/XXXIV/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 16 października 2018 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto współpraca powinna odbywać się  na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku wydatkowano kwotę 4.999,95 złotych. Przeprowadzono 1 konkurs ofert.

            Konkurs ofert  został ogłoszony na podstawie Zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 2 października 2019  roku w ramach realizacji zadania pt. „Wspieranie działań na rzecz poprawy rozwoju kultury muzycznej i artystycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo”.

Organizacja, która złożyła swoją ofertę to : Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „ARKA”

Nazwa zadania: „Wspieranie działań na rzecz poprawy rozwoju kultury muzycznej i artystycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo”.

W ramach realizacji zadania zakupiono 18 kompletów mundurów dla członków Młodzieżowej orkiestry Dętej Dzierzgowo.

Wnioskowana kwota: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Faktycznie poniesione wydatki na realizację zadania 4.999,95 zł

Termin realizacji zadania: 15.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

           Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „ARKA”  zgodnie z zawartą umową Nr 1/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w całości rozliczyło się przyznanej kwoty na realizację zadania publicznego w dniu 27.01.2020 r. złożyło również sprawozdanie z wykonania zadania publicznego .

 Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27 marca 2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Gołębczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2020 16:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Meredyk
Ilość wyświetleń: 394
30 marca 2020 16:12 (Dariusz Meredyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2020 16:11 (Dariusz Meredyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2020 16:10 (Dariusz Meredyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany