Deklaracja dostępności

Urząd Gminy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.dzierzgowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-27
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-08-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Zdzisław Morawski , adres e-mail: gmina@dzierzgowo.pl , telefon: 236533012.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Urząd Gminy w Dzierzgowie ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo. Do budynku Urzędu prowadzą dwa wejścia, do obu wejść prowadzą schody. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Petenci Urzędu są obsługiwani w obu wejściach w zależności od załatwianej sprawy.

Dostosowanie wind

W budynku Urzędu Gminy nie ma wind.

Dostępność pochylni

Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostępność pętli indukcyjnych

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak komunikacji za pomocą języka migowego.

Dodatkowe informacje

Kontakt z Urzędem Urzędem Gminy w Dzierzgowie mozliwy jest przez:

  • pocztę elektroniczną: gmina@dzierzgowo.pl
  • korespondencję pisemną na adres: Urzęd Gminy Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo
  • kontakt telefoniczny nr. 23 653 30 12
  • kontakt za pomoca platformy ePuap

 

Jeszcze większa dostepność

- serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści, - kontrast na stronie internetowej spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA, - zastosowano możliwość zmiany wielkości czcionki, - tytuły stron, linki są prawidłowo wyróżnione, - treści wiadomości, załączników są redagowane w sposób czytelny i zrozumiały.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2020 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Meredyk
Ilość wyświetleń: 144
27 sierpnia 2020 21:26 (Dariusz Meredyk) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
27 sierpnia 2020 21:26 (Dariusz Meredyk) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
27 sierpnia 2020 21:24 (Dariusz Meredyk) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany