Przetargi

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 26 o pow. 0,3400 ha położona w miejscowości Pęcherze

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 26 o pow. 0,3400 ha położona w miejscowości Pęcherze

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia wybudowany w latach 1960-tych o powierzchni zabudowy wynoszącej 79,38 m2. Powierzchnia użytkowa  wynosi 62,65 m2. Fundamenty z kamienia. Ściany murowane z pustaków cementowych. Dach drewniany dwuspadowy kryty eternitem. W budynku jest sień i trzy pomieszczenia (kuchnia, pokój i pomieszczenie w stanie surowym). Ściany i sufity w sieni, kuchni i pokoju otynkowane. Podłogi drewniane zniszczone. Stolarka drewniana zniszczona. Strop drewniany podbity trzciną i otynkowany. Z sieni na strych prowadzą schody drewniane znajdujące się w złym stanie. Budynek wyposażony w czynną instalację elektryczną. Woda doprowadzona do jednego punktu w kuchni z wodociągu wiejskiego. Kanalizacji i urządzeń sanitarnych brak. Stan techniczny murów dobry, pozostałych elementów wyposażenia zły.

Budynek gospodarczy murowany z pustaków cementowych i cegły białej o powierzchni zabudowy 58,20 m2. Stropu, posadzki i instalacji elektrycznej brak. Budynek w złym stanie. 

Dojazd do działki zły drogą gruntową utwardzoną materiałem sypkim.

Przedmiotowa działka zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w części na terenie oznaczonym symbolem KD - pas terenu o szerokości 4,00 m wzdłuż drogi przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej. Pozostała część działki położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3RM/MN/U - teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mławie księga wieczysta nr PL1M/00029918/9.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 4 marca 2019 roku.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości  40.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000,00 zł.

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości .

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Dzierzgowo i nie jest obciążona żadnymi długami, ani też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2019  r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo o godz. 900.

Wadium w wyżej wymienionej kwocie należy wnieść w gotówce w terminie do 20 maja 2019 r. do Kasy Urzędu Gminy w Dzierzgowie do godz. 1300, lub na konto Urzędu Gminy w Dzierzgowie Bank Spółdzielczy w Grudusku o/Dzierzgowo nr 14 8220 0004 0200 0749 2002 0010.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto lub do kasy urzędu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać dokumenty:

  1. potwierdzenie wniesienia wadium,
  2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

-pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Dzierzgowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od dnia 17.04.2019 r. do dnia 23.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz lokalnej prasie.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) lub pod nr. tel. (023) 653-30-15.

 

 Wójt Gminy Dzierzgowo

 Rafał Kuciński          

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12 kwietnia 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Gołębczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2019 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Meredyk
Ilość wyświetleń: 535
12 kwietnia 2019 13:01 (Dariusz Meredyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany